leetcode *912. 排序数组(各种经典排序算法)(2020.3.31)

【题目】*912. 排序数组

给你一个整数数组 nums,请你将该数组升序排列。
示例 1:

输入:nums = [5,2,3,1]
输出:[1,2,3,5]

示例 2:

输入:nums = [5,1,1,2,0,0]
输出:[0,0,1,1,2,5]

提示:
1 <= nums.length <= 50000
-50000 <= nums[i] <= 50000

经典排序算法的整理

【解题思路1】冒泡

虽然正确,但一般都会超时

class Solution {
  public int[] sortArray(int[] nums) {
    //冒泡排序
    for(int i=0; i<nums.length; i++){
      for(int j=i+1; j<nums.length; j++){
        if(nums[i] > nums[j]){
          swap(nums, i, j);
        }
      }
    }
    return nums;
  }
  
  public void swap(int[] nums, int i, int j){
    int temp = nums[i];
    nums[i] = nums[j];
    nums[j] = temp;
  }
}

【解题思路2】选择排序

每次选择 [ i, len-1 ] 区间的最小元素,用min保存下标,然后和 nums[i] 交换,使 [ 0, i ] 为有序区间。

class Solution {
  public int[] sortArray(int[] nums) {
    //选择排序
    for(int i=0; i<nums.length; i++){
      int min = i; //[i,len-1]最小元素的下标
      for(int j=i+1; j<nums.length; j++){
        if(nums[min] > nums[j]){
          min = j;
        }
      }
      swap(nums, i, min);
    }
    return nums;
  }
  
  public void swap(int[] nums, int i, int j){
    int temp = nums[i];
    nums[i] = nums[j];
    nums[j] = temp;
  }
}

【解题思路3】插入排序

class Solution {
  public int[] sortArray(int[] nums) {
    //插入排序
    for(int i=1; i<nums.length; i++){
      int temp = nums[i]; //暂存要插入的元素
      int j = i;
      while( j>0 && temp<nums[j-1]){
        nums[j] = nums[j-1]; //如果要插入的元素小于当前元素,当前元素后移
        j--;
      }
      nums[j] = temp; //找到要插入的位置,插入元素
    }
    return nums;
  }
}

【解题思路4】快速排序

双指针

class Solution {
  public int[] sortArray(int[] nums) {
    int left = 0, right = nums.length - 1;
    quickSearch(nums, left, right);
    return nums;
  }
  // 快排
  public void quickSearch(int[] nums, int left, int right) {
    int part;
    if(left < right) {
      part = partition(nums, left, right);
      quickSearch(nums, left, part - 1);
      quickSearch(nums, part + 1, right);
    }
  }

  // 划分,返回下标part,是的比nums[part]小的数都在j的左边,比nums[part]大的数都在j的右边
  public int partition(int[] nums, int left, int right) {
    int pivot = nums[left]; // 选择区间的最左端元素作为基准
    while(left < right) {
      while(left < right && nums[right] >= pivot) right--;
      if(left < right)  nums[left++] = nums[right];
      while(left < right && nums[left] <= pivot) left++;
      if(left < right)  nums[right--] = nums[left];
    }
    nums[left] = pivot;
    return left;
  }
}

【解题思路5】归并排序

public class Solution {
  public int[] sortArray(int[] nums) {
    // 归并排序
    int len = nums.length;
    int[] temp = new int[len];
    mergeSort(nums, 0, len - 1, temp);
    return nums;
  }

  // 对数组 nums 的子区间 [left, right] 进行归并排序
  // 数组 temp 用于合并两个有序数组的辅助数组,全局使用一份,避免多次创建和销毁
  private void mergeSort(int[] nums, int left, int right, int[] temp) {
    if(left == right) return;

    int mid = left + (right - left) / 2;

    mergeSort(nums, left, mid, temp);
    mergeSort(nums, mid + 1, right, temp);
    // 如果数组的这个子区间本身有序,无需合并
    if (nums[mid] <= nums[mid + 1]) {
      return;
    }
    mergeOfTwoSortedArray(nums, left, mid, right, temp);
  }

  // 合并两个有序数组:先把值复制到临时数组,再合并回去
  // [left, mid] 有序,[mid + 1, right] 有序
  private void mergeOfTwoSortedArray(int[] nums, int left, int mid, int right, int[] temp) {
    System.arraycopy(nums, left, temp, left, right + 1 - left);

    int i = left;
    int j = mid + 1;

    for (int k = left; k <= right; k++) {
      if (i == mid + 1) {
        nums[k] = temp[j];
        j++;
      } else if (j == right + 1) {
        nums[k] = temp[i];
        i++;
      } else if (temp[i] <= temp[j]) {
        // 注意写成 < 就丢失了稳定性(相同元素原来靠前的排序以后依然靠前)
        nums[k] = temp[i];
        i++;
      } else { // temp[i] > temp[j]
        nums[k] = temp[j];
        j++;
      }
    }
  }
}
public class Solution {
  private static final int INSERTION_SORT_THRESHOLD = 7;

  public int[] sortArray(int[] nums) {
    // 归并排序
    int len = nums.length;
    int[] temp = new int[len];
    mergeSort(nums, 0, len - 1, temp);
    return nums;
  }

  // 对数组 nums 的子区间 [left, right] 进行归并排序
  // 数组 temp 用于合并两个有序数组的辅助数组,全局使用一份,避免多次创建和销毁
  private void mergeSort(int[] nums, int left, int right, int[] temp) {
    // 小区间使用插入排序
    if (right - left <= INSERTION_SORT_THRESHOLD) {
      insertionSort(nums, left, right);
      return;
    }

    int mid = left + (right - left) / 2;

    mergeSort(nums, left, mid, temp);
    mergeSort(nums, mid + 1, right, temp);
    // 如果数组的这个子区间本身有序,无需合并
    if (nums[mid] <= nums[mid + 1]) {
      return;
    }
    mergeOfTwoSortedArray(nums, left, mid, right, temp);
  }

  // 对数组 arr 的子区间 [left, right] 使用插入排序
  private void insertionSort(int[] arr, int left, int right) {
    for (int i = left + 1; i <= right; i++) {
      int temp = arr[i];
      int j = i;
      while (j > left && arr[j - 1] > temp) {
        arr[j] = arr[j - 1];
        j--;
      }
      arr[j] = temp;
    }
  }

  // 合并两个有序数组:先把值复制到临时数组,再合并回去
  // [left, mid] 有序,[mid + 1, right] 有序
  private void mergeOfTwoSortedArray(int[] nums, int left, int mid, int right, int[] temp) {
    System.arraycopy(nums, left, temp, left, right + 1 - left);

    int i = left;
    int j = mid + 1;

    for (int k = left; k <= right; k++) {
      if (i == mid + 1) {
        nums[k] = temp[j];
        j++;
      } else if (j == right + 1) {
        nums[k] = temp[i];
        i++;
      } else if (temp[i] <= temp[j]) {
        // 注意写成 < 就丢失了稳定性(相同元素原来靠前的排序以后依然靠前)
        nums[k] = temp[i];
        i++;
      } else { // temp[i] > temp[j]
        nums[k] = temp[j];
        j++;
      }
    }
  }
}

【解题思路6】堆排序

public class Solution {

  public int[] sortArray(int[] nums) {
    int len = nums.length;
    heapify(nums); // 将数组整理成堆

    int i = len - 1;
    while(i >= 1) { // 区间 [0, i] 堆有序
      swap(nums, 0, i); // 把堆顶元素(当前最大)交换到数组末尾
      i--;
      siftDown(nums, 0, i); // 下标 0 位置下沉操作,使得区间 [0, i] 堆有序
    }
    return nums;
  }

  // 将数组整理成堆(堆有序)
  private void heapify(int[] nums) {
    int len = nums.length;
    // 只需要从 i = (len - 1) / 2 这个位置开始逐层下移
    for (int i = (len - 1) / 2; i >= 0; i--) {
      siftDown(nums, i, len - 1);
    }
  }

  // 当前下沉元素的下标, [0, end] 是 nums 的有效部分
  private void siftDown(int[] nums, int k, int end) {
    while (2 * k + 1 <= end) {
      int j = 2 * k + 1;
      if (j + 1 <= end && nums[j + 1] > nums[j]) {
        j++;
      }
      if (nums[j] > nums[k]) {
        swap(nums, j, k);
      } else {
        break;
      }
      k = j;
    }
  }

  private void swap(int[] nums, int index1, int index2) {
    int temp = nums[index1];
    nums[index1] = nums[index2];
    nums[index2] = temp;
  }
}
已标记关键词 清除标记
©️2020 CSDN 皮肤主题: 编程工作室 设计师:CSDN官方博客 返回首页