leetcode 1331. 数组序号转换

【题目】1331. 数组序号转换

给你一个整数数组 arr ,请你将数组中的每个元素替换为它们排序后的序号。
序号代表了一个元素有多大。序号编号的规则如下:
序号从 1 开始编号。
一个元素越大,那么序号越大。如果两个元素相等,那么它们的序号相同。
每个数字的序号都应该尽可能地小。

示例 1:

输入:arr = [40,10,20,30]
输出:[4,1,2,3]
解释:40 是最大的元素。 10 是最小的元素。 20 是第二小的数字。 30 是第三小的数字。

示例 2:

输入:arr = [100,100,100]
输出:[1,1,1]
解释:所有元素有相同的序号。

示例 3:

输入:arr = [37,12,28,9,100,56,80,5,12]
输出:[5,3,4,2,8,6,7,1,3]

提示:
0 <= arr.length <= 105
-109 <= arr[i] <= 109

【解题思路1】克隆数组排序 + 哈希表

class Solution {
  public int[] arrayRankTransform(int[] arr) {
    int ans[]=new int[arr.length];
    Map<Integer,Integer> m=new HashMap<>();
    int arr1[]=new int[arr.length];
    //或者arr1=arr.clone();
    System.arraycopy(arr, 0, arr1, 0, arr.length);
    Arrays.sort(arr1);
    int paixu=1;
    for(int i=0;i<arr.length;i++){
      if(!m.containsKey(arr1[i])){
        m.put(arr1[i],paixu);
        paixu++;
      }
    }
    for(int j=0;j<arr.length;j++){
      ans[j]=m.get(arr[j]);
    }return ans;
  }
}
©️2020 CSDN 皮肤主题: 编程工作室 设计师:CSDN官方博客 返回首页